ផ្ទះ ២ល្វែងជ្រុងកែងលក់បន្ទាន់/2 Flats on the Corner Urgently Sales

  • $395,000
House#c9-c10, Chaum Chao village, Sangkat Chaum Chao2, Khan Pou Senchey, Phnom Penh

Compare listings

Compare
Than Long
  • Than Long