ដី និង ផ្ទះជួលលក់បន្ទាន់/Land and House Rental for Urgently Sales

  • $280,000
Only 1.2km from National Road3, Preysandek village, Chaum Chao commune, Pousenchey district, Phnom Penh city

Compare listings

Compare